Skip to main content

Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Фондация “Стъпка за България”, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели, при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този уебсайт.

Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:
„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
„УСЛУГА/И“ на сайта включват:
– получаване на достъп през уеб браузър до предоставяните данни на сайта

Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и Фондация “Стъпка за България”.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на Фондация “Стъпка за България”.

Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на Фондация “Стъпка за България”, е забранено.

Конфиденциалност

Фондация “Стъпка за България” може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

С приемането на настоящите Общи условия за ползване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Фондация “Стъпка за България” на и-мейл info@stepforbulgaria.org.

Ограничаване на отговорността

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните публукувани на сайта, са базирани на външни източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на „последна инстанция“.
Фондация “Стъпка за България” не може да носи отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта или в e-mail бюлетините.

УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на потребителите на Фондация “Стъпка за България” без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. Фондация “Стъпка за България” не може да бъде държана отговорна за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако Фондация “Стъпка за България” е била предупреден за възможността от възникването им. Фондация “Стъпка за България”не гарантира точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите на сайта. Фондация “Стъпка за България” си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време, без предварително уведомяване.

Промени

Фондация “Стъпка за България” си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.