За училища

Ако целите на вашето училище са да:

– Повишите мотивацията на учениците за лично и професионално развитие;
– Помогнете на учениците да придобият информация и ориентация за различни професии;
– Изградите в учениците увереност в техните силни страни и възможности;
– Работите в насока развитие на преносими професионални умения;
– Запознаване с различни възможности за стаж и продължение на образованието.

Ще се радваме да обсъдим заедно как можем да допринесем за постигане на целите. 

Нашият подход:

– Работа с клас/постоянна група ученици през учебната година (присъствено в класната стая или в смесена оналайн-присъствена форма);
– Организиране на регулярни кариерни работилници, в които професионалисти-доброволци гостуват във вашето училище и представят професията си на учениците (срещите могат да се провеждат и дистанционно);
– Работилниците се провеждат под формата на симулативни игри и решаване на практически казуси, свързани с професията;
– Възможности за посещение в офиса на компания.

 

Тематично съдържание на кариерните работилници *

– Работилници за придобиване на практически познания за различни професии;
– Работилници за развитие на преносими компетенции като дигитални умения, комуникация и асертивност, критично мислене и аналитичност, целеполагане и др.;
– Представяне на ползите от включването в стажантски програми и доброволчески инициативи;
– Изследване на връзките между личностови характеристики, интереси, ценности и избор на професия;
– Подготовка на атрактивна автобиография, акцентираща върху притежавани качества и умения;
– Работилница за изграждане на практически умения за добро представяне по време на интервю за работа.

*Темите за Кариерните работилници са ориентировъчни и се определят в началото на програмата в зависимост от конкретните потребности на учениците и възможностите на компанията-партньор

 

Отговорности на училището-партньор:

– Съдейства за регулярно провеждане на работилниците и осигуряване на подходящо място за провеждането им;
– Продължителността е 1 или 2 учебни часа в конкретен час (пр.: Час на класа, Предприемачество, Клуб по интереси);
– Разрешава срещи с външни експерти-гости за участие в работилниците;
– Определя лице за контакт от страна на училището, което да координира взаимната ни работа и да подкрепя взаимодействието с учениците.

Ако имате интерес да организираме кариерни работилници във вашето училище, свържете се с нас на info@stepforbulgaria.org  

ПОДКРЕПЕТЕ НИ