Училища

Ако сте училище в София или София област и вашите цели са да:

  – Повишите мотивацията на учениците за лично и професионално развитие;
  – Помогнете на учениците да придобият информация и ориентация за различни професии;
  – Изградите в учениците увереност в техните силни страни и възможности;
  – Работите в насока развитие на преносими професионални умения;
  – Запознаване с различни възможности за стаж и продължение на образованието.

Ще се радваме да обсъдим заедно как можем да допринесем за постигане на целите. 

Нашият подход:

  – Работа с клас/постоянна група ученици през учебната година (присъствено в класната стая или в смесена оналайн-присъствена форма);
  – Организиране на регулярни кариерни работилници, в които професионалисти-доброволци гостуват във вашето училище и представят професията си на учениците (срещите могат да се провеждат и дистанционно);
  – Работилниците се провеждат под формата на симулативни игри и решаване на практически казуси, свързани с професията;
  – Възможности за посещение в офиса на компания.

 

Тематично съдържание на кариерните работилници *

  – Работилници за придобиване на практически познания за различни професии;
  – Работилници за развитие на преносими компетенции като дигитални умения, комуникация и асертивност, критично мислене и аналитичност, целеполагане и др.;
  – Представяне на ползите от включването в стажантски програми и доброволчески инициативи;
  – Изследване на връзките между личностови характеристики, интереси, ценности и избор на професия;
  – Подготовка на атрактивна автобиография, акцентираща върху притежавани качества и умения;
  – Работилница за изграждане на практически умения за добро представяне по време на интервю за работа.

*Темите за Кариерните работилници са ориентировъчни и се определят в началото на програмата в зависимост от конкретните потребности на учениците и възможностите на компанията-партньор

 

Отговорности на училището-партньор:

  – Съдейства за регулярно провеждане на работилниците и осигуряване на подходящо място за провеждането им;
  – Продължителността е 1 или 2 учебни часа в конкретен час (пр.: Час на класа, Предприемачество, Клуб по интереси);
  – Разрешава срещи с външни експерти-гости за участие в работилниците;
  – Определя лице за контакт от страна на училището, което да координира взаимната ни работа и да подкрепя взаимодействието с учениците.

Ако имате интерес да организираме кариерни работилници във вашето училище, свържете се с нас на info@stepforbulgaria.org  

ПОДКРЕПЕТЕ НИ