Менторска програма

декември 9th, 2014 | Step for Bulgaria

Categories: There is no tags

Comments: Няма коментари

Младежите в неравностойно положение в България срещат редица проблеми, свързани с тяхната социална и икономическа интеграция. Институциите, а в някои случаи и родните семейства, не могат да им осигурят необходимото внимание и грижа, така че да развият напълно своя потенциал.

 В резултат на това, у младите хора липсва увереност и мотивация. Те не са подготвени да посрещнат предизвикателствата на реалния живот и изпитват затруднения в комуникацията със своите връстници извън институциите. За да се превърнат в активни членове на обществото, те имат нужда от положителни ролеви модели и приятели.

Какво означава менторство?

 Менторството представлява връзка между младеж и възрастен, който не е негов/нейн родител, но който му предоставя грижа, подкрепа и съвети във връзка с най-актуалните за младия човек лични потребности. Подобна връзка може да се изрази в различни форми. Могат да бъдат включени преподаватели от училище, хора от местната общност или бизнес сектора. Менторството може да бъде създадено и развито в училище, в неформална среда или чрез групови дейности с връстници.

Ползи

​ Общуването с възрастен, който не е родител, повлиява положително усещането на младежите за тяхната собствена значимост, вярата в собствените им уменията като ученици и тяхното отношение към училището. То също повишава тяхната устойчивост и помага на младежите да се възползват по-добре от подкрепата на предоставящите грижа.

 Менторството е особено важно за младите хора в риск, в чието обкръжение няма достатъчно положителни ролеви модели. Тъй като тийнейджърите прекарват около 40% от времето си без да бъдат наглеждани или придружавани от възрастен,  общуването с ментор дава безценна възможност да прекарват свободното си време встрани от вредни занимания.

Характеристики на Програмата

ОПИСАНИЕ: Един възрастен работи с един младеж

 МЯСТО: При менторство в училищна среда: В училището на младежа. При менторство в общността: Менторът и младежът могат да се срещат навсякъде, като например посещават различни културни мероприятия, музеи и т.н. При менторство на работното място: Срещите се провеждат на работното място на ментора.

 ПОДБОР НА МЛАДЕЖИТЕ: Младежите се подбират на база на тяхната мотивация и готовност да участват в Програмата. Те са групирани по двойки с техните ментори въз основа на общи лични и професионални интереси.

 ПОДБОР НА МЕНТОРИТЕ: Ментори могат да бъдат млади професионалисти, студенти или доброволци в неправителствени организации. Те трябва да са добри слушатели и да имат желание да споделят опита си с младите хора, с които работят.

 ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА ЗА МЕНТОРИТЕ: Всички ментори трябва да преминат обучение, което да ги подготви за работата им с младежите. Работата на менторите ще бъде подпомагана чрез поддържащи обучения, свързани с конкретни проблеми, които менторите срещат в общуването си с младежите. На менторите се предоставят месечни супервизии и се организират регулярни срещи за обмен на опит и подкрепа.

 МЕНТОРСКИ АНГАЖИМЕНТ: В продължение на една година да отделят минимум 4 часа месечно на младите хора, с които работят.

 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Фокусът може да е социален, професионален, насочен към уменията на младежите да си намерят по-лесно работа или към тяхното академично развитие.

 ДЕЙНОСТИ: Работата на ментора трябва да е насочена към личностното развитие на младежите, техния академичен успех и подпомагане на прехода от училището към пазара на труда.

Стани ментор!

Изтегли наръчник на ментора