Доброволческа мрежа

януари 29th, 2015 | Step for Bulgaria

Categories: ,

Comments: Няма коментари

Фондация „Стъпка за България“ стартира изпълнението на проект “Изграждане на доброволческа мрежа в подкрепа на младежи в неравностойно положение”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

 Проектът се изпълнява в тематична област „Изграждане на капацитет за НПО“, приоритет „Развити мрежи и коалиции на НПО, работещи в Партньорство“, със специфична цел „Създаване и прилагане на формати за ангажиране на граждани в работата на неправителствените организации“. Общата стойност на проекта е 15 915.20 евро, от които 14 115.20 са безвъзмездна финансова помощ. 

Проектът е насочен към изграждане на мрежа от активни доброволци в подкрепа на младежи в неравностойно положение. От своето създаване до момента фондация „Стъпка за България“ работи активно с доброволци в подкрепа на младежи, израснали без родителска грижа. Успешното изпълнение на проекта в продължение на 12 месеца, ще сведе до минимум текучеството сред доброволците и ще подобри качеството на предоставяната подкрепа към младежите. В резултат ще имаме изградена мрежа от доброволци и повишен капацитет за предоставяне на подкрепа към младежите. В по-широк аспект, проектът е насочен към популяризирането на гражданското участие в решаването на различни социални проблеми и популяризирането на доброволчеството като цяло.  

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Стъпка за България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.