Месечни координационни срещи

Проект “Изграждане на доброволческа мрежа в подкрепа на младежи в неравностойно положение”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg), продължава.

Стартирахме годината с провеждане на месечни координационни срещи за доброволците. Координационните срещи са втората дейност, планирана в рамките на проекта. За цялото времетраене на проекта са планирани 24 координационни срещи, като всеки доброволец ще вземе участие поне в половината от тях. Координационните срещи са място, където доброволците могат свободно да споделят своите успехи и трудности в работата с младежите, да обменят опит с другите доброволци и да отиграват различни ситуации. Професионалната подкрепа, която ще им бъде предоставяна от координатора, ще ги подпомогне в преодоляването на стреса и в изграждането на техния капацитет за работа с младежите и ще подобри  усещането им за успех. Възможността да споделят проблеми и да получат професионална подкрепа от координатора-водещ на срещите, е ключова предпоставка за намаляване на стреса и предотвратяване появата на синдрома на прегарянето. Целта ни е да изградим задружен и сплотен екип, в който да се обменят опит и идеи. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Стъпка за България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.Archives by Month:


Archives by Subject:


Archives by Year:

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2011