Обучения за доброволци

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags | Категория: Новини

ноември
28

Този уикенд стартират обученията за доброволци на Фондация „Стъпка за България“, в рамките на проект “Изграждане на доброволческа мрежа в подкрепа на младежи в неравностойно положение”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

Обученията са първата дейност, планирана в рамките на проекта, насочена към изграждане на капацитет на доброволците. Ще бъдат реализирани два вида обучения: въвеждащо и подкрепящи. През следващите 12 месеца ще бъдат проведени общо 6 двудневни обучения с 20 участника и едно двудневно изнесено обучение за 45 участника. Темите за всяко конкретно обучение ще бъдат избрани от екипа на фондацията (за въвеждащия модул) и по заявка на доброволците, на база проведен анализ на работата с младежите и идентифициране на проблемни сфери (за подкрепящите обучения).

От септември 2013 г. към момента Фондацията успя да създаде мрежа от 54 доброволеца с различен интензитет на активност и форми на ангажираност в дейностите на Фондацията, като текущо постъпват заявки от нови кандидати. Въвеждащо обучение преминават всички новозаявили се кандидат-доброволци. В рамките на проекта ще бъде организирано такова за присъединилите се към Фондацията доброволци през последните 2 месеца (около 20 доброволеца). Подкрепящите обучения са насочени към активните доброволци, които оказват индивидуална подкрепа на младежи, израснали без родителска грижа в рамките на нашата Менторска програма. Изнесеното обучение ще има функцията и на тиймбилдинг, което ще допринесе за повишаване на чувството за принадлежност на доброволците към Фондацията, нашата мисия и ценности и укрепване устойчивостта на тяхната мотивация за дългосрочна ангажираност в нашите проекти и програми.  

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Стъпка за България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.