Социално заведение за хапване Ninja Bowl отворя врати!

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags | Категория: Новини

октомври
1

Здравейте, приятели!
Пишем ви, за да споделим радостната новина, че нашето социално заведение за хапване Ninja Bowl отвори врати! Чрез него целим да помагаме на младежи и трайно безработни, като им осигурим възможност за работа и развитие.

Екипът на фондацията, доброволци и приятели работиха над случването на тази наша мечта повече от година. Сърдечно благодарим на всички, които направиха това заведение реалност! Но отварянето на заведението е само началото – вие сте попътният вятър, на който разчитаме! Как? Няма по хубав начин от това да идвате да хапвате вкусна тайландска храна в Ninja Bowl! Адресът е ул. “Георги С. Раковски” 84 (срещу Операта) – заповядайте всеки работен ден между 8:30 и 17:30ч.


Информация за проекта:
Проектът (№BG05M9OP001-2.010-0648-C01) се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския Съюз.
Общата му цел е да открие устойчиви работни места за нискоквалифицирани, неактивни и безработни младежи в неравностойно положение в предприятие на социалната икономика. Целта е в съответствие с Инвестиционен приоритет 4 на Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, a именно:
– Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост;
Специфичната цел на проекта е чрез създаването на устойчиво социално предприятие да предостави заетост за период от поне 12 месеца на 12 неактивни или безработни човека в неравностойно положение и безработни и неактивни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, завършили образованието си, или с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация.

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Required fields are marked *.