Пролетна академия „Стъпи в бъдещето!“

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags | Категория: Новини

април
4

35 младежи от София, Горна Малина, Габрово и Берковица взеха участие в Пролетната Академия на „Стъпка за България“, която е част от проекта „Стъпи в Бъдещето!“, финансиран по програма „ДЪГА“. Смяхме се, научихме нови неща за себе си и света и сега сме готови за нови предизвикателства заедно!

Целта на програмата беше да подпомогнe пълноценното включване на младежите в света извън училището и дома, да развият приспособителните им способности и възможностите им за интеграция, но най-вече да доведат до повишаване на собствените им възможности, очаквания и мотивация за по-пълноценен и качествен живот.

Приключенията и предизвикателствата сред природата помогнаха на групата да стане екип, който да функционира ефективно. Участниците минаваха през различни етапи на този процес: от създаването на комуникационните правила в групата и разпределението на ролите до изграждането на доверие между тях.

Целта:

Умения за изграждане на екипност и ефективност, комуникационни умения, работа в екип, толерантност и търпимост, нови и вълнуващи приятелства, изграждане на доверие, споделеност на удоволствието и наученото, личностно развитие и себепознание, лидерски качества,  незабравими преживявания.

Методът:

Практики и дейности, основаващи се на експеренциалната педагогика (обучение чрез преживяване). Методът включва разиграване на различни комуникационни модели и правила, подпомагащи повишаването на комуникационните и приспособителни възможности, потребни на младежите за бъдещето в живота. Развиване на вяра в собствените възможности и значимост за откриване на лидерските качества у тях.

Очаквани ползи за участниците:

  • Реална помощ и подготовка за навлизащите в живота младежи, чрез развитието на личностния им потенциал, толерантността им към различията, развитие на творческите им заложби, уменията им за изграждане на доверие и загриженост към хората и природата.
  • Младите хора разбират и разкриват себе си и околните, научават се на уважение към различията и се подготвят по-самоуверено за промените и предизвикателствата на живота.
  • Насочването им към действащи модели на гражданско отговорно поведение.
  • Ангажираност и отстояване на адекватни граждански позиции.
  • Да участват пряко в промените и проблемите, които ги касаят и да информират и въвличат хората около себе си за заставането им на ясни граждански позиции.
  • Себепознание и личностно развитие в среда, различна от всекидневната.
  • Развитие на лидерски възможности.

В програмата бяха включени и много дискусии на теми като екипност, общи проблеми, толерантност, позитивна комуникация, търпимост, лидерство, взаимопомощ, себеразкриване, споделяне, постигане на доверие, съпричастност. Те помогнаха на участниците да осмислят преживяното и да видят как да го приложат и в живота.

Заниманията се случиха с участието на Училище за Приключение Реверсо, които ни помогнаха да направим преживяното незабравимо!

Проект „Стъпи в Бъдещето!“ на Фондация „Стъпка за България“ стана възможен благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Дъга”, с финансовата подкрепа на Фондация „Оук“ и Фондация „Велукс“.

  Reverso