Изпълнихме проекта и имаме мрежа от доброволци!

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags | Категория: Новини

ноември
18

Фондация „Стъпка за България“ завърши проекта „Изграждане на доброволческа мрежа в подкрепа на младежи в неравностойно положение“, финансиран в рамките на програмата за подкрепа на НПО на ЕИК (www.ngogrants.bg).

 

В рамките на проекта проведохме общо 7 обучения, целящи не само придобиване на необходите знания и умения за работа с младежите, но и спотяване на екипа от доброволци. Темите включваха коучинг, целеполагане, как да сме „атрактивни“ за младежите и да задържаме вниманието им, как да позлваме интереактивни методи за работа (игри, например), какви са характеристиките на младежи, израстнали без родителска грижа.

 

Сега вече сме уверени, че менторите-доброволци са подготвени адекватно да общуват с младежите и да ги съпровождат към постигането на целите им и самостоятелния живот.

 

Проведохме и 24 месечни срещи за доброволците – споделяхме трудности, но и множество успехи, почувствахме се като част от голяма общност, преследваща обща благородна цел, сприятелихме се. 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Стъпка за България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
 
seminar