Фондация „Стъпка за България“ е основана през 2007 г. с предмет на дейност подкрепа на млади хора в неравностойно положение в България за тяхното социално и икономическо развитие, с фокус към деца и младежи без родителска грижа. Ние постигаме нашите цели чрез включване на младите хора в различни форми на неформално обучение и професионални курсове, чрез които да развият своите познания, умения за самостоятелен живот и кариерни възможности.

Ние вярваме в способностите на младите хора в неравностойно положение и ги подкрепяме в усвояването на знания и изграждането на необходимите умения, за да освободят своя потенциал и да получат достъп до по-добро образование и професионална реализация.

Нашите цели са:

  • Да насърчаваме младежите в неравностойно положение да откриват и изследват потенциала си;

  • Да помагаме на младежите да си поставят изпълними цели и да постигат тези цели;

  • Да помагаме на младежите да развиват социалните си умения, за да се интегрират по-безпроблемно в обществото;

  • Да създаваме у младежите нужната мотивация да се развиват и да постигат целите си, откроявайки пред тях различни възможности с помощта на личния пример и качества на менторите, като същевременно с тяхна помощ спомогнем за формирането у тях на положителна житейска нагласа.

 

Защо?

 Ние вярваме, че младите хора в неравностойно положение заслужават шанс за равен старт и възможност да разкрият своя потенциал и да постигнат своите мечти!

Какво?

 Подготовка на студенти в неравностойно положение за навлизане на пазара на труда като квалифицирани и способни служители.

 Овластяване на младежи в неравностойно положение да развият своите лични и професионални способности и да разкрият своя пълен потенциал.

 Изграждане на увереност и креативност в студентите, с цел повишаване на техните познания и предприемачески дух.

 Насърчаване включването на частния сектор и гражданското общество в развитието на образованието.

Как?

 Менторство и напътствия

 Професионални курсове

 Летни училища и работилници

 Корпоративно доброволчество и корпоративна социална отговорност

 

В основата на всички наши дейности стоят нашите отдадени доброволци!

​Ако и Вие искате да се присъедините към нашия екип, свържете се с нас на: info@stepforbulgaria.org