октомври
29

През изминалата година фондация „Стъпка за България“ изпълни проекта „Изграждане на дброволческа мрежа в подкрепа на младежи в неравностойно положение“. Набрахме множество доброволци, създадохме сплотена мрежа от желаещи да помагат, организирахме редица обучения и вече имаме самочувтвието да кажем: „Ние сме екип, който има нужните знания и умения, за да работи с младежи в неравностойно положение!“
 
Ще се радваме да споделим с вас опита си от създаването на доброволческа мрежа, събран през тази година, да разкажем как протекоха обученията, как подбрахме темите и в каква степен те допринесоха за нашето формиране като специалисти в работата с младежи. Вече сме експерти и в мотивирането на доброволци, подбора им за специфичната ни цел и мотивирането на младежи да вземат по-активно участие в образователни дейности. Ще можете и да ни задавате въпроси относно изпълнението на проекта по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
 
Събитието ще се проведе на 05.11 (четвъртък) от 18:30 часа в хотел Сити (ул. „Стара планина“ 6, в близост до 1. СОУ). Моля, желаещите да се включат в семинара да попълнят регистрационната форма до 04.11:
https://goo.gl/yUYdXN
 

Семинарът е част от проекта „Изграждане на доброволческа мрежа в подкрепа на младежи в неравностойно положение“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
(www.ngogrants.bg)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Стъпка за България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.